Záchranný archeologický výskum v Horní Lukavici

Záchranný archeologický výskum realizovaný subdodávateľsky pre Zapadočeský institut pro ochranu a dokumentaci památek – ZIP o.p.s. (pod vedením Mgr. Martiny Bradovej) v katastri obce Horní Lukavice bol vyvolaný plánovanou výstavbou preložky „I/27 Šlovice – Přeštice“, ktorá má v budúcnosti prepojiť Plzeň a Klatovy. Spoločnosť ArcheoSpace s.r.o. zodpovedala za technickú, dokumentačnú a geodetickú stránku výskumu.

Samotný archeologický výskum realizovaný v období 8/2019 – 10/2019 nadväzoval na terénne prospekcie a zisťovací výskum z roku 2018, ktorý vo vybraných úsekoch  budúcej komunikácie identifikoval nadmerný výskyt keramických artefaktov z mladšej doby bronzovej (knovízska kultúra). Záujmová plocha bola po strhnutí ornice rozparcelovaná do štvorcovej siete, ktorej hlavným cieľom bolo  zachytiť rozsah prípadnej kultúrnej vrstvy. Paralelne s exkavačnými prácami prebiehala detailná metalodetekcia okolia a environmentálny prieskum lokality (odobranie fosfátových vzoriek). Aj napriek enormnému úsiliu bolo počas exkavačných prác vylovené minimum nálezov v širokom chronologickom rozmedzí: mladšia doba bronzová až novovek. Tento /pre archeológa nemilý/ jav sa dá interpretovať hypotetickou domnienkou, že pri skúmaní lokality bola zachytená len periféria neďalekého sídliska. Túto hypotézu zatiaľ potvrdzujú aj predbežné výsledky environmentálneho výskumu.

Dronový snímok skúmanej plochy I.

Dronový snímok skúmanej plochy I.

Dronový snímok skúmanej plochy II.

Dronový snímok skúmanej plochy II.

Źanrové foto štvorcovej siete

Źanrové foto štvorcovej siete

Geodetické práce

Geodetické práce

Keď už nevydalo na neskoro bronzovú nekropolu, tak poteší aj židovský cintorín v neďalekej Dolnej Lukavici...

Keď už nevydalo na neskoro bronzovú nekropolu, tak poteší aj židovský cintorín v neďalekej Dolnej Lukavici…

One thought on “Záchranný archeologický výskum v Horní Lukavici

  1. Dobrý deň.
    Úžasná práca :), chel by som sa spýtať, prečo je potrebné kopať takéto lokality na štvorcovú sieť.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *